مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل « دوره 1، شماره 4

 1. اثر نيكوتين بر رفتار Licking ناشي از آپومرفين در موش هاي صحرائي
  محمدرضا زرين دست، مهتاب شكارچي، مهدي رضايت
 2. رابطه مصرف سيگار با ضايعات مخاطي دهان
  مينا مطلب نژاد
 3. شيوع كمبود G6PD در نوزادان زنده متولد شده شهرستان بابل، 1374
  يداله زاهدپاشا
 4. شيوع نفروپاتي ديابتيك در بيماران تحت درمان با همودياليز نگهدارنده در استان هاي مازندران و گلستان، 1377
  بهزاد حيدري
 5. شايعترين علل درخواست دارو بدون نسخه از ديدگاه مراجعه كنندگان به داروخانه هاي شهر كرمان
  محمودرضا حيدري، محمد كرمي نژاد رنجبر، مهدي رضائي فر، عصمت رضائي دستجردي
 6. بررسي محل قرارگيري جفت با استفاده از سونوگرافي در سه ماهه سوم بارداري
  صديقه اسماعيل زاده
 7. مقايسه تاثير دو روش انسولين درماني بر عارضه ماكروزومي جنين در زنان ديابتيك باردار
  محبوبه فرامرزي، نوشاژ ميرحق جو، سعيده صدري
 8. وضعيت آموزش بهداشت حرفه اي در دانشكده هاي پزشكي كشور، سال 1377
  آرام تيرگر
 9. گزارش يك مورد بيمار مبتلا به بيماري ليپوئيد پروتئينوزيس
  سودابه تيرگر طبري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *