مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 5، شماره 20-19

 1. بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي و عادات غذايي با ابتلا به سكته مغزي در مراجعين به بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
  طاهره يعقوبي، فريده رضايي ابهري، سعادت پرهيزگار
 2. بررسي شيوع عوامل خطر بيماري هاي قلب و عروق در سالمندان شهر ياسوج
  افسانه احمدي، كامبيز كريم زاده شيرازي، محمد فراروئي، مجيد كامگار
 3. شيوع كوررنگي در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان ياسوج
  سيدحسام الدين نبوي زاده، محمود نجابت
 4. بررسي وضعيت شيوع ساس (Cimex lectularius) و ساس زدگي در خوابگاه هاي دانشجويي
  غلامحسين شهركي، عليرضا رايگان شيرازي، محمد فراروئي
 5. ميزان بروز تولد نوزادان نارس و عوامل مرتبط با آن در شهر ياسوج، نيمه اول سال 1378
  صديقه ابراهيمي، سعيده حق بين، عزيزالله پورمحمودي
 6. بررسي ميزان گرايش به استعمال سيگار و علل مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 1377
  اردشير افراسيابي فر، اشرف درخشان، علي صادقي حسن آبادي، عبدالرضا رجايي فرد
 7. بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به روش سخنراني و پمفلت بر دانش تغذيه اي رابطين بهداشتي شهر ياسوج، سال 1379
  ابراهيم مومني، جان محمد ملك زاده
 8. بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ابتدايي شهر ياسوج در سال 1379
  عليرضا رايگان شيرازي، غلامحسين شهركي، محمد فراروئي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *