مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 2، شماره 1

 1. بررسي وضعيت تحصيلي، اقتصادي و اجتماعي فرزندان شاهد در مقايسه با فرزندان غير شاهد شهرستان اروميه در سال 1379
  نوريه اميرزاده، رحيم بقايي، جميله اميرزاده
 2. تاثيرات رواني اجتماعي حوادث غير مترقبه بر كودكان و نوجوانان و خانواده آنان
  نادر آقاخاني
 3. اكستاسي: شادماني بر لبه تيغ
  مهسا انوري، زهرا پناهي، اشرف منافي، چنور معروف پور، مولود رادفر
 4. بررسي فراواني آلودگي هاي انگلي روده اي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكي اروميه طي سال هاي 81-1378
  خسرو حضرتي تپه، مهيار مستقيم، فريبا عباسي، جاويد فريدوني، شهرام حسن زاده
 5. بررسي نيازهاي آموزشي بيماران تحت اعمال جراحي عمومي در بيمارستان آموزشي درماني امام خميني اروميه در سال 1381
  حميده خليل زاده، پريچهر اميني، معصومه همتي، ژاله نانبخش، پروين ميرمحمدي، منصوره وظيفه اصل
 6. بررسي واكنش خانواده هاي كودكان ديابتي شهر اروميه در مورد ارائه آموزش مراقبت هاي پرستاري در منزل، سال 1382
  مهين كهنكاري، علويه رضوي القيان
 7. بررسي نيازهاي آموزشي والدين در مراقبت از كودكان زير 15 سال مبتلا به هموفيلي در استان آذربايجان غربي
  حميده محدثي، زهرا مشيري، فاطمه مقدم تبريزي
 8. بررسي مهارت هاي ارتباطي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده پرستاري و مامائي اروميه با مددجويان در سال 1382
  معصومه همتي مسلك پاك، حميده خليل زاده، عليرضا رحماني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *