مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 10، شماره 33

 1. آثار عصبي-رفتاري مواجهه با سيانور در كارگران
  سعيد العظيم، اشرف سليم، شيرين غالب
 2. بررسي مرگ هاي ناشي از مسموميت با گاز منوكسيد كربن ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1378
  حسن توفيقي، مسعود پورحسين، بهزاد بوشهري، اميرسعيد حسيني
 3. بررسي متوفيان ناشي از بلع بسته هاي مواد مخدر ارجاعي به مركز پزشكي قانوني تهران طي 5 سال، 81-1377
  فريده خدابنده، مهشيد افشار، علي خدابنده
 4. بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در ارتباط با سيگار كشيدن
  سيده فاطمه سيدفاضل پور، محمدتقي مقدم نيا، فيروز نصيرزاده
 5. بررسي عوامل موثر در بروز خشونت خانگي و روش هاي مقابله با آن از ديدگاه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهرستان سمنان در سال 1382
  معصومه صابريان، الهه آتش نفس، بهناز بهنام، شهلا حقيقت
 6. بررسي فراواني عوارض جانبي ناشي از ان-استيل سيستئين وريدي در درمان مصرف بيش از حد استامينوفن
  حسين صناعي زاده، ناصر جلالي، فخرالدين تقدسي نژاد
 7. بررسي همسر آزاري در زنان شوهردار شهرستان اصفهان در سال 1381
  سيدمحسن موسوي، آزاده اسحاقيان
 8. همه گيرشناسي خودسوزي بيماران بستري در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند، 82-1377
  مريم نخعي، شهناز طبيعي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *