مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري « دوره 8، شماره 20

 1. بررسي فراواني اتوآنتي بادي ها در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C و تاثير آن بر شدت بيماري هپاتيت و پاسخ به درمان
  ناصر ابراهيمي درياني، حسين بهرامي، بابك حق پناه، مهدي جليلي، علي اسد هشترودي
 2. بررسي عفونت هاي وابسته به سودوموناس آئروجينوزا در بيماران مبتلا به فيبروز سيستيك
  فرشته افتخار، فرخنده رستمي زاده، احمد خداداد
 3. ارزش اندازه گيري آنزيم آدنوزين د آميناز در سرم در تشخيص بيماران مبتلا به سل ريوي
  رسولي نژاد
 4. بررسي مقايسه اي مقاومت به داروهاي خط اول ضد سل در مايكوباكتريوم كانزاسي با بقيه مايكوباكتريوم هاي غير سلي
  حميدرضا جباري دارجاني، سيدمهدي ميرسعيدي، پريسا فرنيا، سيدداود منصوري، رحيم تقي زاده اصل
 5. بررسي اثربخشي رژيم هاي مختلف در درمان تب مالت در بيمارستان امام خميني تهران
  آذر حدادي، مينو محرز، منصوره معرفتي
 6. تشخيص و بررسي نسبت آنسفاليت ناشي از ويروس هرپس سيمپلكس با استفاده از تكنيك PCR در نمونه مايع نخاع بيماران مشكوك به آنسفاليت هرپسي در شهر تهران، 79-1378
  سيدرضا سيدي رشتي، مريم اسقايي، محوري، رخشنده ناطق، مينو محرز، احد سرپرست، طباطبائي، همكار
 7. بررسي بيماران مبتلا به مننژيت باكتريال راجعه ناشي از شكستگي قاعده جمجمه مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان اهواز
  سيدمحمد علوي، محمد اسماعيل مطلق
 8. بررسي ميزان شيوع عفونت هاي انگلي و قارچي سر در بين دانش آموزان دوره ابتدائي شهرستان شهركرد در سال 79-1378
  حسين يوسفي، جهانبخش كيواني، حسن مقيم
 9. كارآيي استراتژي DOTS در ميزان بهبودي و شكست درمان و ايجاد سل مقاوم به چند دارو در بيماران اسمير مثبت در شهرستان گرگان از مهر 1376 لغايت مهر 1378
  محبوبه حاجي عبدالباقي، عبدالله عباسي، داريوش مسلمي
 10. بررسي اپيدميولوژيك بيماري مالاريا و ناقلين در روستاهاي مرزي شهرستان سرخس از استان خراسان
  علي اكبر كريمي زارچي، عباس محمودزاده، هادي وطني، شهناز شيربازو
 11. ميزان واكسيناسيون هپاتيت B در بين دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
  جمشيد آيت الهي، محمدرضا شريفي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *