مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 1، شماره 1-2

 1. جايگاه هندسه الكترود سطحي در برداشت و پردازش سيگنال EMG
  سيدمحمد فيروزآبادي، سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني، اميرحسين رضايي
 2. مروري بر تحقيقات انجام گرفته در زمينه اتيولوژي، فيزيوپاتولوژي، روش هاي تشخيص اوليه و درمان Pressure sore (از 1942 تا 1992)
  سيداحمد افتخارحسيني، گيتي تركمان
 3. آسيب به دندان هاي در حال رشد و تكامل در اثر ضربه
  آزيتا زره گر
 4. بررسي و مقايسه درونگرايي-برونگرايي بين دانش آموزان پسر 16 تا 20 ساله تيم هاي منتخب ورزشي استان خراسان در رشته هاي گروهي و انفرادي
  امير حسين زاده دهنوي
 5. بررسي اجمالي عوامل موثر به ويژه تحريك الكتريكي (Electrical Stimulation) در كيفيت گوشت
  اكبر شيخاني (مترجم)
 6. RNA ميتواند به عنوان آنزيم عمل كند
  اميرحسين تكيان (مترجم)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *