مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه گياهان دارويي « دوره 6، شماره 21

 1. فيتواستروژن‌ها (Phytoestrogens)
  محمد آزادبخت
 2. بررسي تغييرات فصلي فلاونوييدهاي گياه Ginkgo biloba L. كاشته شده در ايران
  شمسعلي رضازاده، داراب يزداني، پريسا عطايي، مرتضي پيرعلي‌همداني، رحيم تقي‌زاد فريد
 3. بررسي فعاليت آنتي‌اكسيداني عصاره متانولي و فراكسيون‌هاي آن از گياهSalvia verticillata L. با استفاده از سه روش متفاوت
  عفت سوري، حسن فرسام، سوسن اردستاني، مرجان ذوالفقاري‌فر
 4. بررسي اثر عصاره آبي كلاله گل زعفران (Crocus sativus L.) بر كسب و بيان حساسيت حركتي ناشي از مورفين در موش‌هاي سوري ماده
  هدايت صحرايي، جمال شمس، صديقه مرجاني، صفيه مولوي، محمد كمالي‌نژاد
 5. شناسايي مواد متشكله و مطالعه اثرات ضدميكروبي اسانس گياه جاشير .Prangos ferulacea (L.) Lindl
  حمزه اميري
 6. بررسي تركيب‌هاي موجود در اسانس گياه مورخوش (Rech. f. & Wendelbo Zhumeria majdae) در زمان گل‌دهي در مناطق مختلف رويشي استان هرمزگان
  محمدامين سلطاني‌پور، محمدباقر رضايي، علي مرادشاهي، بهمن خلدبرين، محمدمهدي برازنده
 7. بررسي اثر عصاره و فراكسيون‌هاي گياه مهرخوش بر روي سندرم محروميت از مرفين در موش
  حسين حسين‌زاده، محمد رمضاني، مريم قرباني
 8. بررسي خرده نگاري و شناسايي اجزاي تشكيل‌دهنده اسانس ميوه جعفري ايراني
  غلامرضا امين، محمدحسين صالحي‌سورمقي، بهمن نيك‌آور، گلنار دراج