مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي « دوره 16، شماره 56

 1. آگاهي و نگرش دانشجويان دختر رشته هاي غير پزشكي درمورد بهداشت باروري
  ماهرخ دولتيان، سپيده حاجيان، معصومه سيمبر، حميد علوي مجد
 2. مقايسه تاثير پماد بي حس كننده موضعي املا (EMLA) و انحراف فكر(موسيقي) بر درد ناشي از رگ گيري در كودكان سن مدرسه بيمارستان آيت ا. . . شهيد دستغيب (ره) شهر شيراز
  مرضيه شهابي، دلارام كلاني تهراني، محمد حسين اقبال، حميد علوي مجد، ژيلا عابد سعيدي
 3. بررسي ارتباط آنمي دوران بارداري و افسردگي پس از زايمان
  صديقه امير علي اكبري، مريم اصل توقيري، نورالسادات كريمان، حميد علوي مجد
 4. بررسي تاثير تغيير وضعيت بيماران بر عوارض عروقي بعد از آنژيوگرافي قلبي در بيمارستان طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي
  دكترطاهره اشك تراب، معصومه نيشابوري، علي قزلقاش، حميد علوي مجد، اسداله پيرانفر
 5. بررسي مقايس هاي تأثير پاكسازي دهان بوسيله محلول دهانشويه كلرهگزيدين 0.2 درصد و سرم نمكي بر ميزان تشكيل پلا كهاي دنداني در بيماران بستري در بخش مراقب تهاي ويژه بيمارستان لقمان حكيم وابسته به دانشگاه علو م پزشكي شهيد بهشتي
  صديقه جعفري، هادي رنجبر، فرهاد كامراني، حميد علو يمجد، فريده يغمايي
 6. بررسي موانع ارتباط از ديدگاه پرستاران و بيماران سالمند در بخ شهاي داخلي جراحي بيمارستا نهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  شهلا محمد زاده، سهيلا بختياري، زهرا مشتاق عشق، ابراهيم ابراهيمي
 7. نمون هگيري در پژوهش هاي كمي
  مهناز خطيبان، ژيلا عابدسعيدي، ايرج اشتري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *