مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان « دوره 1، شماره 1

 1. بررسي ساختار عاملي تأييدي، اعتبار و روايي مقياس خودگزارشي مشكلات رفتاري نوجوانان ايشنباخ (YSR): دوقلوهاي همسان و ناهمسان
  مجتبي حبيبي عسگرآباد، محمد علي بشارت، زهرا فدايي، محمود نجفي
 2. تعيين نشانه‌هاي ترسيم خود در نقاشي سه گروه از كودكان داراي مشكلات دروني‌سازي‌شده، بروني‌سازي‌شده و بهنجار
  مونا مرادي مطلق، عليرضا عابدين، محمود حيدري
 3. بررسي مقدماتي كارايي راهنماي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي(MBCT) براي بيماران افسرده با افكار خود كشي :گزارش موردي
  مريم حناساب زاده اصفهاني، رخساره يكه يزدان دوست، بنفشه غرايي، علي اصغر نژاد فريد
 4. پيش بيني تغييرات شاخص هاي پردازش هيجاني مبتني بر شناخت واره هاي مزاحم نگراني، كمال گرايي و نوع اختلال
  ساناز كبيرنژاد، مجيد محمود عليلو، تورج هاشمي نصرت آبادي
 5. رابطه تيپ شخصيتي C، منبع كنترل و سخت رويي در بيماران مبتلا به سرطان و افراد عادي
  عيسي جعفري، فرامرز سهرابي، فرهاد جمهري
 6. مقايسه نگهداري توجه در بيماران مبتلا به اختلال اسكيزوفرني پارانوئيد، آشفته و بهنجار
  مريم قرباني، مختارملك پور، حميد طاهر نشاط دوست،حسين مولوي
 7. بررسي سبكها و مكانيزم هاي دفاعي افراد مبتلا به اختلال وسواس– بي اختياري، اختلال اضطراب تعميم يافته و اختلال هراس اجتماعي
  محمد حسن افضلي، علي فتحي آشتياني، پرويز آزاد فلاح

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *