مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 13، شماره 39

 1. بررسي آلودگي اطلاعات در پايگاه هاى اطلاعاتي پزشكي منتخب دانشگاه علوم پزشكي مشهد از ديدگاه اعضاى هيئت علمي
  هما طلاچي، ميترا زارعي
 2. پرونده الكترونيك سلامت ارزيابي آمادگي نيروى انساني
  محمد جبراييلي، مريم احمدي، اباذر حاجوي، محمودرضا گوهري، مريم صدقي جهرمي، زهرا زارع فضل الهي
 3. تحليل محتواى طرح هاى پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمانشاه براساس توصيفگرهاي (MeSH) در سال هاى 1386-1370
  فريده اكبرزاده، شراره مخصوصي، منصور رضايي، پروانه عبدالمالكي
 4. همراستايي راهبردى، ضرورتي بنيادين در برنامه ريزى استراتژيك سيستم اطلاعات سلامت
  فرحناز صدوقي، محمدرضا ملكي، محمدصادق احمدي
 5. مقايسه ى طبقه بندى علل خارجي صدمات در كشورهاى منتخب و ارائه ى الگويي براى ايران
  زهرا سراج رضايي، مريم احمدي، فاطمه حسيني
 6. نتايج خود ارزيابي براساس مدل جايزه ى ملي كيفيت ايران (INQA) دربيمارستان مركزى صنعت نفت؛ 1385
  مهدي قمري، اميراشكان نصيري پور، ايرج كريمي
 7. ارزيابي كارايي استان ها در بخش بهداشت و درمان روستايي در برنامه ى سوم و سال هاى ابتداى برنامه ى چهارم توسعه
  عادل آذر، داود عندليب اردكاني، اسماعيل شاه طهماسبي
 8. ارزيابي عملكرد بخش بهداشت و درمان شهرستان يزد در به كارگيرى فرآيند مديريت دانش
  سيد حبيب اله ميرغفوري، محمد علي فرهنگ نژاد، زهرا صادقي آراني