مقالات بر حسب مجله

 • عدالت در سلامت
  علي اصغر فرشاد
 • بررسي ارتباط اختلالات اسكلتي عضلاني با شاخصهاي آنتروپومتريك در بين رانندگان شركت اتوبوسراني اصفهان
  نسرين صادقي، احسان الله حبيبي
 • بررسي عوامل موثر بر درك ريسك و استفاده صحيح كاركنان از ماسكهاي تنفسي در يك صنعت پتروشيمي
  مهدي جهانگيري، عبدالمجيد متوقع، سليمان خواجي
 • علل ايجاد كننده استرس شغلي در پرستاران
  حانيه غلام نژاد، نسرين نيك پيما
 • بررسي و ارزيابي عملكرد مقررات ملي ساختمان با رويكرد ايمني حريق در بخش‌هاي بستري يك بيمارستان
  رسول ياراحمدي، عباس قليزاده، محمد جواد جعفري، عليرضا كوهپايي، محسن مهدي ني
 • اثر بخشي مشاركتي براي حذف جوش شيرين از فرآوري نانهاي سنتي در يك شهر در سال 1387
  نادر احمدي، محمد حسين تقديسي، سيد عباس متوليان، مهدي فرزاد كيا
 • كاربرد سطوح پخش كننده در افزايش راندمان آكوستيكي مانع هاي موازي شيب دار T شكل
  محمد رضا منظم، پروين نصيري، نيلوفر جاويد روزي
 • ارزيابي سطح سرمي كورتيزول و آلدسترون در نوبت هاي مختلف كاري درپرسنل پرستاري بخش هاي ويژه بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال1387
  سيد موسي مهدي زاده
 • بررسي وضعيت كنترل عفونت در آرايشگاهها وسالنهاي زيبائي زنانه شهر شيراز
  بهنام هنرور