مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله آب و فاضلاب « دوره ، شماره 59

 1. مكانيابي بهينه ايستگاههاي پايش در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم جامعه مورچه‌ها
  امين افشار، رضا مكنون، عباس افشار
 2. مدل پويايي سيستم در مديريت آب شهري تهران
  عبدالرحيم صلوي تبار، مهدي ضرغامي، احمد ابريشم‌چي
 3. بهينه‌يابي تكاملي تعداد و ظرفيت مخازن ضربه‌گير و قطر لوله‌ها در يك خط انتقال
  غلامرضا طالب‌زاده سروستاني، محسن ناصري،كيوان اصغري
 4. پتانسيل‌ يابي آلودگي آبهاي زيرزميني در دشتهاي زويرچري و خِرّان با استفاده از مدل دراستيك و سيستم اطلاعات جغرافيايي
  منوچهر چيت‌سازان، يوسف اختري
 5. بررسي اثر تيمارهاي خاك بر منحني رخنه باكتري اشريشياكلي آزاد شده از كودهاي آلي مختلف
  ستار زند سليمي، علي‌اكبر محبوبي، محمدرضا مصدقيمنوچهر رشيديان_مظفر فيروزمنش
 6. بررسي كارآيي فناوري اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته (APO) در تجزيه رنگزاي پلي‌آزوي مستقيم با فرآيند UV/H2O2
  حسين موحديان عطار، رضا رضايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *