مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز « دوره 5، شماره 18

  1. سطح تكامل اخلاقي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز
    محمد زيرك، سيما مقدسيان، فرحناز عبدالله زاده، آزاد رحماني
  2. الگوي ديسمنوره اوليه در دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي تبريز
    مريم شعباني نشتايي، سكينه محمد عليزاده
  3. مقايسه تداوم استفاده از دپوپروورا و سيكلوفم ودلايل عدم تداوم آنها در خانه هاي بهداشت استان آذربايجان شرقي 1388
    مهين كمالي فرد، سكينه محمد عليزاده، همايون صادقي، رباب حسن زاده
  4. تأثير مداخلات مدرسه محور بر مهارت “نه گفتن” در دانش آموزان دوره راهنمايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *