مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله نظام سلامت « دوره 1، شماره 1

 1. خط انتظار دريافت خدمات بخش ICU در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عوامل موثر بر آن
  اميراشكان نصيري پور، خليل علي محمدزاده، قاسم خسروآبادي
 2. ميزان رعايت استانداردهاي ايمني اتاق هاي عمل در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، 1386
  فاطمه محبتي، ويدا كشتكاران، سيدپوريا هدايتي، ناهيد حاتم، مصطفي شهمرادي
 3. تاثير آموزشهاي رسمي ضمن خدمت بر مهارتهاي مديريتي كارشناسان ستادي شبكه بهداشت و درمان ملاير
  پوران رئيسي، محرم زنگنه
 4. فراهم بودن عوامل انگيزش شغلي از ديدگاه كادر پرستاري بيمارستانهاي طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين – پيشوا
  سيدعباس سيادتي، قهرمان محمودي
 5. وضعيت ارايه خدمات آموزش به بيمار و عوامل سازماني تاثيرگذار بر آن در بيمارستان هاي دانشگاهي مشهد – 1387
  علي وفايي نجار، محمدرضا شيدفر
 6. تاثير نتايج ارزشيابي عملكرد بر انگيزش و پيشرفت شغلي كاركنان شبكه بهداشت و درمان تويسركان
  يداله حميدي، ليلا نجفي، سودابه وطن خواه، ابوالحسن افكار
 7. وضعيت اجراي دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده زايمان در بيمارستان فاطمه الزهراي نجف آباد، 1387
  جهانگير دريكوند، احمدرضا ايزدي
 8. بررسي ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز و عوامل موثر بر آن
  مرجان مرداني حموله، محمد محبوبي، شانديز مصلحي، الهام احساني چيمه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *