مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي « دوره 11، شماره 1

 1. تأثير برنامه‌‌هاي آموزش از راه دور بر موفقيت تحصيلي دانشجويان
  شهين سعيدي نجات، علي وفايي نجار
 2. مقايسه تأثير روش‌هاي سخنراني و كار در گروه‌هاي كوچك بر يادگيري درس استخوان‌شناسي سر و گردن در دانشجويان پزشكي
  منوچهر صفري، لعيا قهاري
 3. ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي شيراز نسبت به دفترچه‌هاي يادداشت روزانه به عنوان ابزاري جهت ثبت ايده‌ها و بازانديشي
  آرمين عطار، ليلا بذرافكن، امير نقش‌زن، محسن خسروي مهارلويي، آرمين دهقان، مريم السادات توانگر، الهام انصاري‌فرد، پيمان پيماني، سيد ضياالدين تابعي
 4. كدام متد تدريس بهتر است ؟ مشاركتي يا سخنراني
  شهلا مؤمني دانايي، لادن زرشناس، مرتضي عشاق، سيده مريم اميد خدا
 5. ارتباط رضايت از تحصيل با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري
  ميترا ادراكي، معصومه رامبد، روح اله عبدلي
 6. تأثير حركات كششي و تنفسي حين كلاس بر ميزان يادگيري دانشجويان پزشكي
  فريبا حقاني، كوروش شريعت پناهي
 7. ديدگاه‌هاي اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در مورد ويژگي‌هاي يك استاد خوب
  رقيه گشمرد، نيلوفر معتمد، حكيمه واحدپرست
 8. راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و ارتباط آن با سطح اضطراب امتحان
  محمد صاحب‌الزماني، آيدا زيرك

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *