مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 2، شماره 7

 1. بررسي ميزان آگاهي مردم شهر سنندج در خصوص بيماري هاي تيروئيد در سال 1375
  عليرضا دلاوري، افشين مرادي، محمدحسين يوسفي
 2. عوامل موثر بر رضايت شغلي پزشكان استان كردستان (ارائه مدل چرخه انگيزش در حرفه پزشكي در سال 1375)
  حسين قانعي
 3. بررسي ميزان مرده زايي در بيمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان سنندج از نيمه دوم سال 1374 تا پايان سال 1375
  شعله شاه غيبي، نگين قدمي
 4. بررسي تاثير آگاهي هاي تغذيه اي مادر بر روند رشد وزني كودكان 2-0 ساله در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري استان كردستان در سال 1376
  پروانه تيموري، ناصر رشادمنش
 5. آموزش با روش بحث درباره مورد
  فرزانه كوشان
 6. گزارش يك مورد SCC با منشا فيستول مزمن آنال
  نجم الدين مولانايي
 7. مشاوره با والدين بدنبال مرده زايي و مرگ و مير نوزادي
  فروزان لهوني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *