مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 5، شماره 3

 1. بررسي رفتار بهداشتي خانوارهاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان شهركرد در زمينه مصرف سبزيجات خام، 1381
  مهربان صادقي، مهين غفاري
 2. شناسايي كامپيلوباكترهاي بيماريزاي روده اي در مدفوع مرغ ها با روش PCR و مقايسه آن با روش كشت
  محمد بكائيان، رسول صالحي، شهرام شهركي زاهداني، مظهراقبال قريشي
 3. محاسبه برون ده قلبي با اكو-داپلر و مقايسه نتايج آن با نتايج روش فيك در كودكان مبتلا به ناهنجاري هاي مادرزادي قلب
  محمدرضا ملك احمدي، سيدمحمود معراجي
 4. تاثير تزريق بلوك موضعي بوپيواكائين در كاهش درد پس از عمل ترميم فتق اينگوئينال
  منصور صفايي، رسول فاتحي فرد
 5. بررسي تاثير رفتار درماني شناختي بر روش هاي مقابله اي دانشجويان غير پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
  نسرين فروزنده، معصومه دل آرام
 6. بررسي تغييرات قند و كلسيم به دنبال تعويض خون در نوزادان مبتلا به هيپربيلي روبينمي
  ابوالفضل خوشدل، آذر دانش
 7. بررسي مقايسه اي اثر پتيدين با ديكلوفناك سديم در تسكين درد پس از آپاندكتومي
  محمدرضا عابدين زاده، حسين مدينه، حافظ قاهري، محمود موذني
 8. مقايسه نتايج درمان جراحي بيماري كين باخ با طويل كردن اولنا و يا كوتاه كردن راديوس
  سيدعليرضا ابراهيم زاده، حميدرضا آرتي
 9. متوسط سن شروع يائسگي و عوامل موثر بر آن در زنان شهر بيرجند، 1379
  سيدغلامرضا مرتضوي مقدم، زهره خزايي، علي محمد ايزدپناه
 10. بررسي مقايسه اي كفايت تهيه اسمير دهانه رحم با روش اسپاچولا و روش تركيبي سيتوبرس و اسپاچولا در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان آيت الله كاشاني كرمان، 1380
  افسر فرود، افسانه فرود، پروين صالحي نژاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *