مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 2، شماره 1

 1. اثرات مركزي بكلوفن، ويگاباترين و ميدازولام بر روي حركات جهشي (Saccadic) چشم در انسان
  حسن صدرايي
 2. تاثير داروي بوپروپيون در ايجاد رفتار بو كشيدن (Sniffing) از طريق مكانيسم دوپامينرژيك در موش هاي صحرايي نر
  محمدرضا حجتي، اكبر پژهان
 3. بررسي اثر تراتوژنيك اتانول بر روي موش Quackenbush Special
  سيد اسدالله اميني
 4. بررسي رضايت شغلي كاركنان بهداشتي در استان چهارمحال و بختياري، 78-1377
  محمدرضا زاهدي، حسن پالاهنگ، مهين غفاري
 5. طرح زماني پاسخ نورون هاي كاليكولوس تحتاني به صورت خالص
  علي نسيمي، آدريان ريز
 6. ميزان شيوع و عوامل مستعد كننده افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري شهرستان شهركرد در سال 1376
  نسرين فروزنده، بهمن دشت بزرگي
 7. بررسي باورهاي غير منطقي در اقدام كنندگان به خودكشي (به روش خودسوزي) و افراد بهنجار
  سيدكمال صولتي
 8. سنجش و ارزيابي ميزان فعاليت هموليتيك كمپلمان (CH50) در سرم بيماران مبتلا به كانديديازيس و بررسي نقش اجزا C3 و C4 در جلوگيري از اين بيماري
  حسن مقيم، احمد قوامي نژاد
 9. بررسي تاثير ليدوكائين وريدي در پيشگيري از بروز آريتمي هاي قلبي ناشي از درمان تشنج برقي (ECT) حين بيهوشي
  حسين مدينه