مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 12، شماره 3

 1. چگونه پاسخ سوالات خود را در برخورد با كودكان دچار تب و تشنج پيدا كنيم؟
  محمود محمدي
 2. اپيدميولوژي سرطان هاي كودكان در ايران
  علي اكبر سياري، فريد ايمان زاده، احمد اسفنديار، گيتا اسلامي، سوسن تحققي، حامد شفق، احمدرضا فرسار، محمد يعقوبي
 3. مطالعه عوارض واكسيناسيون سه گانه در كودكان زير 6 سال در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران
  خديجه دانشجو، نيلوفر حاجي زاده
 4. تشنج به علت هيپوناترمي ناشي از سيستيك فيبروزيس
  زهرا حق شناس
 5. صرع در كودكان مبتلا به فلج مغزي
  جواد آخونديان
 6. رفتار درماني در كودكان مبتلا به اختلالات اسفنكتر دفع
  محمد غفراني
 7. ميوتوني كانال كلر و بررسي موارد آن
  محمودرضا اشرفي، محمد غفراني
 8. تعيين ميزان آگاهي مادران روستايي شهرستان بابل نسبت به تغذيه تكميلي شيرخواران
  فخرالسادات شريفي
 9. كندروديستروفي پسودوروماتوئيد پيشرونده: گزارش يك مورد
  فرح اشرف زاده، بهروز دواچي، علي ناصح، حميد مهديزاده
 10. مطالعه كولونيزاسيون پنوموكوك در ناحيه بيني و حلق طي چند روز پس از درمان آنتي بيوتيكي در كودكان بستري شده در بخش عفوني اطفال
  قمرتاج خطايي، محمدتقي آشتياني، نسرين مكي، داود شكرآبي
 11. اثرات درماني تزريق سيكلوفسفاميد در عود نفريت هاي لوپوسي
  محمدحسن مرادي نژاد
 12. سندرم كورنليا-دلانگه: گزارش يك مورد جديد از ايران
  داريوش فرهود، جواد محمدي اصل