مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 11، شماره 42

 1. بررسي عوامل موثر بر بهره هوشي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع راهنمايي
  زهرا سادات مشكاني
 2. بررسي نتايج درماني نوزادان بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
  فاطمه نيري
 3. بررسي فراواني عوارض جنيني در مادران ديابتي و ارتباط آن با نوع ديابت مادران
  وجيهه مرصوصي، مهين دربان حسيني
 4. بررسي شيوع و عوامل زمينه ساز اسهال پايدار در ماه هاي گرم سال
  صادق پوراحمدي، رحيم وكيلي
 5. بررسي مايع مغزي نخاعي در اولين تب و تشنج
  پروين امامي
 6. واكنش هاي نامطلوب به دنبال تزريق ايمونوگلبولين وريدي در مبتلايان به كمبود آنتي بادي
  اصغر آقامحمدي، ابوالحسن فرهودي، حسن عليزاده
 7. تاثير پيراستام در بيش فعالي و كم توجهي كودكان مبتلا به تاخير تكاملي
  جواد آخونديان
 8. گزارش يك مورد ضربه به استخوان گيجگاهي همراه با فلج عصب صورت
  مسعود متصدي زرندي، نادر صاكي