مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 1، شماره 1

 1. مايع درماني خوراكي در ايران
  سيدجلال الدين شريفي، فخرالدين قوامي، ضياالدين نوروزي
 2. بيماري هاي سيتوژنتيكي
  هوشنگ خاوري خراساني
 3. پيشرفت هاي تشخيص و درمان نقص ايمني
  ابوالحسن فرهودي
 4. اندازه هاي طبيعي وزن، قد، دور سر و دور سينه در نوزادان ايراني
  غلامرضا ولي زاده
 5. آكرودرماتيت انتروپاتيكا
  محسن خليلي
 6. كيست كلدوك مادرزادي
  هوشنگ احساني
 7. سندرم فراكارو: گزارش يك طفل شيرخوار مبتلا از ايران
  مريم رزاقي آذر، فريدون زنگنه
 8. سندرم كرنليا دلانگه
  داريوش د. فرهود