مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بهداشت ايران « دوره 18، شماره 1-4

 1. بررسي اپيدميولوژيكي و قارچ شناسي كچلي سر در مدارس و مهد كودك هاي بندر چابهار
  فريده زيني، علي قجري
 2. پلي مرفيسم كمپليمان 3 (C3) در افراد مبتلا به بالا بودن چربي خون
  داريوش فرهود
 3. بررسي ژنتيكي جمعيت هاي ايران: آنزيم هاي گلبول هاي قرمز
  پريوش اميرشاهي، داريوش فرهود، اريك ساندرلند، شهلا توكلي، پروانه دانشمند
 4. شتاب و بازدهي باروري در شهر تهران
  كاظم محمد، محمود محمودي مجدآبادي فراهاني
 5. نمونه گيري خوشه اي براي تعيين پوشش واكسيناسيون: يك محدوديت
  كيومرث ناصري، كاظم محمد، معصومه خوشكام
 6. مقايسه دو روش رزكسيون و پرتودرماني در رفتار با بيماران سرطان مري
  كوروش هلاكوئي نائيني، كاظم محمد، كيومرث ناصري، ابوالقاسم اباسهل
 7. مقايسه مرگ نوزادان كم وزن و طبيعي در هفته اول و چهارم زندگي
  حسن افتخار اردبيلي، فيروز آزردگان
 8. تاثير عوامل خطرزاي دوران بارداري در ارتباط با تولد نوزاد كم وزن
  فيروز آزردگان، حسن افتخار اردبيلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *