مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 8، شماره 2

 1. كاربرد كريگينگ در تهيه نقشه آماري بيماري سل ريوي
  محسن محمدزاده، انوشيروان كاظم نژاد، سقراط فقيه زاده، يدالله واقعي
 2. مدل بندي طرح هاي متقاطع 2×2 با حضور اثر منتقله براي داده هاي دوتايي
  حسن جهاني هاشمي، انوشيروان كاظم نژاد، مجتبي گنجعلي، مسعود اميني، سقراط فقيه زاده
 3. تاثير اثر انتقالي بر حجم نمونه و توان آزمون در مطالعات متقاطع 2×2
  بهرام سليماني، سقراط فقيه زاده، انوشيروان كاظم نژاد، غلامرضا بابايي
 4. كاربرد نمونه گيري مونت كارلويي در تحليل پاسخ هاي دوحالتي طولي ناقص به روش بيزي
  حبيب الله اسماعيلي، محمدرضا مشكاني، ناصر رضا ارقامي، انوشيروان كاظم نژاد
 5. مقايسه برآورد پارامترها در مدل هاي كاكس و شكنندگي با وجود عوامل خطر ناشناخته
  سليمان خيري، سقراط فقيه زاده، محمدرضا مشكاني، محمود محمودي، غلامرضا بابائي
 6. متا آناليز كارآزمايي هاي باليني با فرض همگني واريانس هاي اثر تيمار و كاربرد آن در مطالعات اثر مصرف آسپرين در كاهش مرگ و مير بيماران سكته قلبي
  عبداله حاجي وندي، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم نژاد
 7. كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي به عنوان ابزاري آماري در تحليل داده هاي پزشكي
  انوشيروان كاظم نژاد، سيدمهدي سادات هاشمي، سقراط فقيه زاده، بهروز كاوه ئي
 8. تعيين حجم نمونه در مطالعات فاقد تخصيص تصادفي بقا با داده هاي بدون سانسور و داراي سانسور
  سقراط فقيه زاده، مهدي رهگذر
 9. يك روش ناپارامتري براي مقايسه چند تيمار با يك كنترل در طرح بلوك هاي كامل تصادفي
  انوشيروان كاظم نژاد، فريد زايري، حجت زراعتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *