مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 5، شماره 3

 1. مقايسه باليني و راديوگرافيك تري كرزوفرمالين و سولفات فريك در پالپوتومي مولرهاي شيري
  سيدابراهيم جباري فر
 2. رابطه فلوئوروزيس و پوسيدگي دندان با مقادير متفاوت فلورايد آب آشاميدني
  حيدر خادمي، محمد طالب
 3. مقايسه بافت شناسي و راديوگرافيك MTA و كلسيم هيدروكسايد در Apexogensis دندان هاي نيش گربه
  عباسعلي خادمي، مريم زارع جهرمي
 4. تحليل استاتيكي تنش هاي حاصل از نوار ماتريس روي حفره MOD دومين پرمولر اندو شده فك بالا به روش فاينت المنت
  كاظم خسروي، مصطفي موسوي نسب، پروين خادم
 5. مقايسه مقاومت به شكست ترميم هاي كامل دندان هاي پرمولر اول فك بالا با استفاده از پست پيش ساخته در كانال باكال و پالاتال
  كاظم خسروي، كيوان عباسي
 6. اعاده تشخيصي راديوگرافي هاي تيره به وسيله محلول احيا كننده فوق نسبتي سولفات مس
  آسيه زماني ناصر، سيما شهابي، امان اله امين زاده
 7. دقت راديوگرافي هاي پانوراميك، بايت وينگ عمودي و پري آپيكال (به روش نيمساز) در تعيين مقدار تحليل استخوان در پريودنتيت
  مهناز شيخي، وجيه السادات داودي، پريسا ضيائي مقدم
 8. ارزيابي زاويه ANB در تعيين رابطه قدامي خلفي ماگزيلا و مانديبل
  شيوا علوي
 9. مقايسه اثر ضد باكتريايي نرمال سالين، هيپوكلريت سديم و كلسيم هيدروكسايد
  عليرضا فرهاد، اصغر هوايي، شيرين زهرا فرهاد، فرخنده پورسينا
 10. معرفي دستگاه متحرك جديد براي بستن Open bite قدامي به وسيله Intrusion دندان هاي خلفي
  علي محمد كلانتر معتمدي، سعيد محموديان
 11. مقايسه قوام و زمان سخت شدن گچ هاي ايراني و نمونه خارجي
  فريبا گلبيدي، مهرداد داوري
 12. شيوع فلوئوروزيس دنداني و تعيين شاخص DMFT در مدارس راهنمايي مناطق جرقويه
  وجيه السادات مرتضوي، رضا كريميان
 13. مقايسه قدرت اتصال گلاس يونومر با ميناي دندان هاي شيري هيپوپلاستيك و ميناي سالم
  شيوا مرتضوي
 14. اندوايمپلنت و بررسي موفقيت سه ساله آن
  سيدبهروز موسوي