مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 9، شماره 1

 1. بررسي وضعيت سلامت رواني در جوانان سيگاري و غير سيگاري شهر گناباد
  جهانشير توكلي زاده، محمد قهرماني، فاطمه هاديزاده طلاساز، حميد چمنزاري
 2. مقايسه اثرات اپي نفرين و فنتانيل و تركيب هر دو بر بيحسي نخاعي در عمل جراحي فتق اينگوئينال
  عباسعلي عباس نژاد، بهزاد اسلامي
 3. بررسي متوسط زمان ماند IUD و علل منجر به خروج آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني گناباد
  علي محمدپور، سيدجواد مجتبوي، محمد قهرماني، عليرضا عطاردي
 4. بررسي ارتباط كيفيت درگيري شريان كرونري با تعداد ريسك فاكتورهاي موجود در بيماران تحت عمل جراحي پيوند كرونري
  زهرا هاديزاده طلاساز، اسدالله ميرزايي، فاطمه هاديزاده طلاساز
 5. بررسي فراواني افسردگي و ارتباط آن با ويژگي هاي اجتماعي و تحصيلي دانشجويان مقاطع مختلف پزشكي دانشكده پزشكي مشهد
  سعيد قانعي مطلق، نبي شريعتي فر، علي محمدپور
 6. هيپنوتيزم قسمت IV: كنترانديكاسيون ها و خطرات هيپنوتيزم، گزارش چند مورد هيپنوتراپي
  هادي سالاري، سيد عليرضا سجادي
 7. بررسي ميزان تمايل آنتي بيوتيك والينومايسين براي اتصال به كاتيون هاي مختلف با استفاده از روش محاسباتي مكانيك مولكولي
  مجتبي صغيرزاده، حسن سبزيان
 8. نگرش شهروندان تهراني به پيوند اعضا و اهدا عضو در مرگ مغزي
  عليرضا ظهور، مسعود بزرگ مقام
 9. مديريت كيفيت جامع (TQM) خدمات آموزشي و دانشجويي دانشكده علوم پزشكي گناباد و انطباق آن با رضايت دانشجويان
  محمدرضا منصوريان
 10. بررسي عوارض ديابت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهرستان گناباد
  نرگس سرشار، حميد چمنزاري
 11. بررسي نتايج عمل جراحي شكستگي سوپراكنديل بازو در اطفال
  ابراهيم قيم حسنخاني، هادي رضواني، فرشيد باقري، بهرنگ رضواني، نگار رضواني
 12. بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  عفت محتشمي پور، مهدي محتشمي پور، فاطمه شادلو مشهدي، علي عمادزاده، حسين حسن آبادي
 13. مقايسه خود پنداره دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار مقطع متوسطه شهر گناباد
  محمد حسين زاده، احمد فرخي
 14. مقايسه گلودرد بعد از عمل بين لوله با كاف هوا و كاف سالين
  عليرضا مسلم، سيدحسين ناظمي
 15. بررسي ارتباط بين مصرف تخم مرغ روزانه و سطح چربي هاي خون افراد مورد مطالعه در يك دوره يك ماهه
  علي قويدل شورابي، محمدتقي خدادادي، مجيد جعفرنژاد، طوبي كاظمي
 16. بررسي ارتباط فرسودگي شغلي و سلامت رواني در حرفه مامايي و پرستاري
  نرجس بحري بيناباج، مريم مقيميان، مريم عطارباشي، معصومه قرچه
 17. بررسي رويدادهاي استرس زا و همراهي آن با اختلالات رواني در جوانان شهر گناباد
  جهانشير توكلي زاده، مهدي مشكي، لاله حسيني شهيدي، پرويز معروضي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *