مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 1، شماره 2

 1. بررسي اپيدميولوژيك زمان رويش دندان هاي دايمي افراد 13-5 ساله در شهر شيراز
  شهين بناكار، مرجان زرين دست، ايمان ثابت عهد
 2. پريودونتيت قبل از دوران بلوغ
  محسن حاجي محمدتقي صيرفي
 3. بررسي اثر درماني دهانشويه كلرهگزيدين 0.2 درصد بر كانديدا
  محمدمهدي فاني
 4. نسبت Moment/Force و مركز چرخش: تحقيقي سه بعدي به كمك روش المان محدود
  الهيار گرامي
 5. فراواني بروز همزمان زخم آفت مينور در مخاط دهان و عفونت روده اي ژيارديا
  غلامرضا جهانشاهي، حامد دقاق زاده، گلاره وهابي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *