مقالات بر حسب مجله

 • كاربرد تحليل پاسخ هاي دو حالته طولي ناقص به روش بيزي در تاثير ليدوكائين و ليدوكائين/مورفين بر درد پس از معالجه ريشه دندان
  حبيب الله اسماعيلي، محمدرضا مشكاني، ناصررضا ارقامي، انوشيروان كاظم نژاد
 • تاثير پلي وينيل پيراليدون بر حلاليت استامينوفن و بررسي مكانيسم هاي تداخل بين آنها
  هادي افراسيابي گركاني، فاطمه صادقي، آذين قاضي
 • غربالگري فعاليت ضد ميكروبي ارگانيسم هاي خاك چند ناحيه از شهرستان مشهد با روش Cross streak
  جواد بهروان، محمد رمضاني، اصغر حيدري
 • اندازه گيري استامينوفن در پلاسما به روش اسپكتروفتومتري مرئي و مقايسه آن با روش HPLC
  محمد حسن زاده خياط، جليل توكلي، ميرزا علي محمد شفيعي ميبدي
 • كارآزمايي اثر ضد ديابت برگ شاه توت
  محمدحسن خزاعي، حسين حسين زاده، لادن كاظمي
 • بررسي تاثير زمان تغذيه بر ميزان فعاليت حركتي موش صحرايي قبل و بعد از تخريب هسته سوپرا كياسماتيك
  سينا قياسي، سيدشهاب الدين صدر، شهريار غريب زاده
 • مطالعه سير تغييرات تكاملي شبكه كوروئيد در موش
  محمدرضا نيكروش، مهدي جلالي