مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 34، شماره 48

 1. نقش احتمالي ويروس سيتومگالو در ايجاد آنومالي هاي ماژور و مرگ داخل رحمي در تبريز
  صادق ابراهيم پور، عاليه قاسم زاده، شهناز مظفري، ابراهيم جهانبخش، اشرف طباطبايي، غلام حسين اتحاد، سعيد دستگيري
 2. بررسي شيوع ميكروآلبومينوري در بيماران ديابتيك تيپ I و II
  لادن حسيني گوهري، منوچهر نخجواني، اسداله رجب، سيده ربابه سيدجوادين
 3. بررسي تغييرات سطح خوني كربوكسي هموگلوبين و غلظت پلاسمايي ليپيد و ليپوپروتئين در كودكان قرار گرفته در معرض دود سيگار
  محمدابراهيم رهباني، علي رحيمي پور
 4. بررسي اثر غلظت اوره و كراتينين سرم بر تست نيتروبلوتترازوليوم در بيماران دياليز و بيماران با پيوند كليه
  بدرالسادات رهنما، مهرانگيز رجائي، حسن ارگاني، ناصر صمدي
 5. بررسي اپيدميولوژيك دود كردن سيگار در بين دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان اروميه
  محمدرضا شريعت زاده، علي صادقي
 6. نقش تست هاي سرولوژي در ارزيابي و تاثير واكسن هاي اتوكلاو شده ليشمانيا اينفانتوم و ليشمانيا ماژور در منطقه مشكين شهر
  اسماعيل فلاح، مهدي محبعلي
 7. بررسي ارتباط عوامل خطرزاي مادري با وزن كم هنگام تولد (LBW)
  پرويز قدم لي، شيوا محسني
 8. بررسي فلور قارچي هواي محيط بيمارستان هاي شهر بابل از سال 1372 لغايت 1373
  سعيد مهدوي عمران، محمدرضا شيدفر
 9. باكتري هاي شايع مولد عفونت هاي ادراري و معرفي حساسيت باكتري هاي ايزوله شده به آنتي بيوتيك هاي رايج، سال هاي 75-1372
  فخرالسادات ميرمهدوي، عطاءاله احمديان
 10. بررسي علل مرگ و مير نوزادان مبتلا به اومفالوسل در مركز پزشكي كودكان تبريز از سال 78-1375
  حسين يزداني
 11. مطالعه آگاهي، نگرش و كاربست مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهرستان تبريز در خصوص تغذيه كودكان با شير مادر و غذاهاي كمكي
  سيدولي رضويه، ايوب سهرابي، پروين پورعبدالهي، مريم سالك زماني، سعيد دستگيري
 12. گزارش يك مورد سل پاروتيد
  مسعود مرداني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *