مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 29، شماره 26

 1. بررسي تشخيص رنال سل كارسينوم در طي 12 سال در بخش ارولوژي بيمارستان امام خميني تبريز
  ابوالفضل بهلولي
 2. تغيير شكل زاويه اي زانو و درمان هاي انجام شده بر روي بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي مركز آموزشي و درماني امام خميني تبريز در سال هاي 70-1365
  يوسف بيت اله
 3. بررسي رابطه فاكتورهاي اجتماعي-اقتصادي با ميزان ايميون گلوبولين هاي كلستروم مادران در تبريز
  نعمت بيلان، شهناز مظفري
 4. بررسي پرفورمانس سيستولي بطن چپ در بيماران با تنگي متوسط و شديد دريچه ميترال
  سيدهادي حكيم، جهانبخش صمدي خواه، ابوالفضل سيدموسوي، محمدابراهيم بغدادچي
 5. بررسي عوامل اتيولوژيك آلوپسي آراتا در 400 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان هفتم تير تبريز در سال هاي 70-1369
  احد رازي، شهلا بابائي نژاد
 6. تعيين وضعيت ايمني نسبت به ويروس سرخجه در 200 نفر از دختران در سنين باروري (25-20 ساله) با دو روش HI و ELISA و مقايسه نتايج آنها
  مهرانگيز رجائي اسكوئي، ليلي يزدچي مرندي، سعيد دستگيري
 7. بررسي تحقيقي عوارض زودرس سه روز اول بعد از عمل جراحي كاتاراكت در پانصد مورد بيمار عمل شده در بيمارستان چشم نيكوكاري در مدت يكسال در تبريز
  رخشنده عليپناهي
 8. مطالعه اي در مورد تغيير عنوان تشخيص در گروهي از بيماراني كه ابتدا تشخيص اسكيزوافكتيو داشته اند
  سيد محمدعلي قريشي زاده
 9. بررسي و روش درمان اجسام خارجي درخت تراكئوبرونكيال در بخش گوش و گلو و بيني مركز پزشكي كودكان تبريز
  قدرت محمدي
 10. بررسي آماري علائم باليني و آزمايشگاهي 156 بيمار بستري مبتلا به تب روماتيسمال طي 7 سال در تبريز
  عباس منتظري، ميرابراهيم مقدس پور بهروز
 11. بررسي مرگ و مير ده ساله ناشي از الكتروشوك در بيماران رواني تبريز
  باقر وفائي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *