مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 26، شماره 15-16

 1. مطالعه گاستروآنتريت هاي ناشي از روتاويروس ها در نوزادان و كودكان بستري در بيمارستان كودكان تبريز و نقش عوامل موثر در شيوع اين عفونت ها
  صادق ابراهيم پور، صادق نظيري، علي جلالي
 2. نامگذاري انواع رسپتورهاي موسكاريني
  محمدعلي الشريفي، حسين جعفري
 3. شكل گيري و موقعيت عضله اسفنگتر مجراي خروجي ادرار
  فريدون ديبازر
 4. سي تي اسكن در رابطه با كلسيفيكاسيون و ساير يافته هاي رتينوبلاستوما
  هدايت ديبازر
 5. مطالعه تاثير چسباننده ها در خواص فيزيكي قرص هاي اريترومايسين اتيل سوكسينات
  محمدحسين زرين تن، حميد جوادي
 6. پتانسيل ها و تظاهرات الكتريكي ساختمان هاي دروني نخاع ثبت شده در سطح پشتي نخاع گربه
  سيروس شميلي
 7. فلوئورسئين آنژيوگرافي رتين و بررسي نتايج 750 مورد فلوئورسئين آنژيوگرافي انجام گرفته در بيمارستان چشم نيكوكاري تبريز
  عبداله شناسي
 8. سندرم نقص ايمني اكتسابي و بررسي موارد كنوني آن در آذربايجان و ايران و آسيا و مقايسه آن با ساير كشورها
  حسين صادقي شجاع، حسين پهلوانزاده
 9. لنزكتومي ويتركتومي در كاتاراكت مادرزادي و كودكان (از طريق لمب)
  داود قره باغي
 10. اثرات اتانول در قابليت انقباض عضلات مخطط
  احد قنديها، علي اكبر مقدم نيا، عباس طوفان
 11. بررسي راديوگرافيك سينه 158 كودك نفت خورده
  جلال مصباحي
 12. بررسي روش هاي تشخيصي بروسلوز: مقايسه كشت خون، كشت مغز استخوان با آزمايش رايت (STA)
  بهروز نقيلي، فيض اله منصوري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *