مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه مازندران (شكيبا) « دوره 2، شماره 3-4

 1. بررسي عوارض ناشي از استرپتوكيناز در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، سال 80-1379
  محمدعلي حيدري گرجي، عليمراد حيدري گرجي، قهرمان محمودي عالمي، سيدافشين شروفي، عليرضا خليليان
 2. بررسي تاثير شناخت درماني بر اجتماع هراسي
  عماد غفارزاده، قهرمان محمودي عالمي، حميده عظيمي
 3. بررسي وضعيت جسمي و نتايج قبل و بعد از عمل پيوند كليه بيماران بستري در مركز همودياليز بيمارستان فاطمه زهرا (س) ساري در سال هاي 78-1373
  هدايت جعفري، جبار حيدري
 4. بررسي عوامل موثر بر مرگ و مير مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان در استان خوزستان طي سال 1380
  بيژن كيخائي، سعيد آزنده، سارا ضيايي نژاد، مهرداد عباباف
 5. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شهر اردبيل در مورد خودآزمايي پستان، سال 1380
  محمدعلي محمدي، بهروز دادخواه
 6. بررسي نيازهاي مادران نوزادان بستري در مورد مراقبت هاي اوليه بهداشتي و نحوه تغذيه نوزاد با شير مادر
  مينو ميترا چهرزاد، كلثوم فداكار
 7. بررسي آگاهي ها و عقايد زنان شهر ساري نسبت به كنترل مواليد در سال 75-1374
  سكينه رشيدي، زهره شاه حسيني
 8. مقايسه وضعيت فيزيكي، دانش و عملكرد كادر مهد كودك هاي شهر بم با استانداردها
  معصومه رشيدي نژاد
 9. بررسي ميزان خود مراقبتي بيماران بعد از عمل جراحي كاتاراكت
  زهرا پيشنمازي، انوشيروان كاظم نژاد
 10. نقش مكمل هاي دارويي در جلوگيري از عوارض منوپوز: مكمل ها را به چه ميزان، چه موقع و چگونه بايد مصرف نمود؟
  سيد ضياءالدين موسوي، ركسانا بهروزي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *