مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه مازندران (شكيبا) « دوره 1، شماره 1

 1. بررسي ويژگي هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و سوابق بيماري بيماران تحت دياليز در بيمارستان هاي استان هاي مازندران و گلستان در سال 1374
  هدايت جعفري، روانبخش اسماعيلي
 2. بررسي قدرت آزمون غلطيدن (Roll-overtest) در پيشگيري پره اكلامپسي
  زهره شاه حسيني، فاطمه نصيري اميري
 3. بررسي ويژگي هاي قاتلين زن در استان مازندران در سال 73-1372
  مريم حكمت آرا
 4. بررسي اپيدميولوژي عفونت هاي كلاميديا تراكوماتيسي زنان باردار بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران در سال 1373
  ركسانا بهروزي
 5. مقايسه روش خارج نمودن سوند ادراري 24 ساعت بعد از عمل كولپورافي قدامي با روش خارج نمودن سوند 72 ساعت پس از عمل
  نرگس مسلمي زاده، شكيبا قهاري
 6. بررسي آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ساري در رابطه با روش بيماريابي سرطان دهانه رحم از سال 76-1369
  سكينه رشيدي
 7. بررسي دبريدمان فشاري در ضايعات قرنيه
  ناهيد منصفي، مهدي ملك زاده، سيدحسين عالم زاده
 8. بررسي ديدگاه هاي دانشجويان پرستاري از حرفه پرستاري و حرفه ايده آل در دانشكده پرستاري بم در سال 1379
  فرخ اباذري، امير وفاخواه
 9. بررسي تاثير آموزش قاطعيت بر ميزان اضطراب تحصيلي دانش آموزان مدارس دولتي راهنمايي و دبيرستان هاي شهرستان قائم شهر در سال 1379
  قهرمان محمودي عالمي، محمدعلي حيدري گرجي
 10. بررسي بهداشت خواب و نقش پرستار
  زهره ترقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *