مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان « دوره 8، شماره 1

 1. اثر انرژي راديوفركوئنسي در درمان سندرم ولف پاركينسون وايت
  محمدحسن نمازي، مرتضي صافي، ركسانا صادقي
 2. عوامل تشديد كننده نارسايي قلبي در بيماران بستري شده در بيمارستان فاطميه شهر سمنان، 82-1381
  مجتبي ملك، رحيمه اسكندريان، شاهرخ موسوي، فرهاد ملك، مهدي بابايي، الهه جندقي، راهب قرباني
 3. ميزان شيوع فلوئوروسيس دنداني در كودكان دبستاني شهر بندرعباس
  عبدالمهدي عراقي زاده، شهرام زارع، زهره رادافشار، سيروس چنيده
 4. بررسي ليپيدهاي سرم و آزمون هاي تيروييدي در افراد مسن ساكن خانه سالمندان استان هرمزگان
  مريم توحيدي، فرزاد حدائق، الهام بوشهري
 5. ميزان شيوع كم خوني فقر آهن در خانم هاي باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني دكتر شريعتي بندرعباس
  زهرا خادمي، عارفه شاهي، غلامرضا فرشيدفر، شهرام زارع، فريده وزيري
 6. جذب مس (+Cu2) و نيكل (+Ni2) از محلول هاي آبي بوسيله يك نوع پوكه معدني طبيعي (خاكستر آتشفشاني)
  عباس اسماعيلي، سيمين ناصري، اميرحسين محوي
 7. بررسي توقعات و انتظارات بيماران از پزشكان متخصص داخلي، روانپزشكي و جراحي
  شهين طوبايي، غلامرضا ده بزرگي
 8. بررسي سطح آگاهي دانش آموزان در مورد بهداشت باروري در دبيرستان هاي پسرانه شيراز در سال 1381
  نگين هادي، كيارش آرامش، مسعود عزيزي
 9. مقايسه قطره رازيانه و بابونه در مقابل كنترل بدون دارو در درمان ديسمنوره و سندرم پيش از قاعدگي
  مريم يزداني، مهدي شهرياري، بهاره حامدي
 10. بررسي شيوع اكسيور در مهد كودك هاي شهر اصفهان با استفاده از روش گراهام در سال 1381
  سعيد عابدي، شاهرخ ايزدي، بهروز داوري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *