مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر « دوره 4، شماره 2

 1. شناسايي حاملين ژن سرطان مدولري تيروئيد موروثي در ايران با استفاده از موتاسيون هاي پروتوانكوژن RET
  فريدون عزيزي، ايرج نبي پور، فرشته قاسمي، شهريار كيايي، رضا برادر جليلي
 2. اثرات كشندگي آويشن بر روي كيست ژيارديا در شرايط آزمايشگاهي
  محمد حجت فرسنگي، نعمت اله صاحباني، علي موحد، رحيم طهماسبي، محمد راياني
 3. تاثير عصاره گياه دارويي كالپوره (Teucrium polium) بر كنترل قند خون در مقايسه با گلي بن كلاميد، در بيماران ديابتي نوع 2
  فريبا كريمي، سيروس عباسي، عليرضا باطني
 4. ارزيابي باليني كيت اليزاي طراحي شده در مركز پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر جهت اندازه گيري آنتي باديهاي ضد DNA دو رشته اي در لوپوس (SLE)
  عبدالرحمن رستميان، محمد حجت فرسنگي، زهرا اميرغفران
 5. مقايسه روش خونگيري به وسيله نرمال سالين لاك با شيوه معمول، جهت اندازه گيري قند خون و الكتروليت ها
  كوروش رضايي، زهرا صديقي، حميدرضا غفاريان شيرازي، نسرين الهي، شهين مشكساران
 6. ارزش تشخيصي افزايش پروتئين واكنشي سي (CRP) در آپانديسيت حاد
  احمد رياضي، سيد حبيب اله دشتي، محمدرضا فرزانه
 7. تعيين شيوع بيرون زدگي چشم در بيماري گريوز
  فرزاد حدائق، فريدون عزيزي
 8. قوس هاي كف پا در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي زاهدان و تاثير شاخص توده بدن بر آن
  فاطمه چهره آسا، مهناز شهركي پور
 9. ميزان شيوع انحراف چشم به خارج در بين كودكان دبستاني شهر شيراز (79-1378)
  عباس عطارزاده، معصومه اقتداري، علي عطارزاده
 10. بررسي كيفي علل عدم مشاركت كامل مردان در برنامه هاي تنظيم خانواده در شهر بوشهر
  عبدالرحمن رستميان، غلامرضا حيدري، محمدهادي ظفرمند، كامبيز اسعدي، رضا برغندان، مهين ديانت، مهرزاد بحتويي
 11. الگوي تغذيه تكميلي شيرخواران و عوامل موثر بر آن در مناطق شهري و روستايي شهرستان زابل-1380
  محمود ايماني، مهدي محمدي
 12. ارزيابي هزينه هاي اقتصادي ديابت مليتوس
  باقر لاريجاني، عذرا طباطبايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *