مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي « دوره 5، شماره 1

 1. پاسخ غير وابسته نورون هاي قشر اينفروتمپورال به زاويه ديد اشياء
  حسين استكي
 2. مقايسه اثر حفاظت پرتوي داروهاي سايمتيدين و فاموتيدين در برابر پرتو گاما بر روي سلول هاي مغز استخوان
  بهزاد ابراهيمي، حسين مزداراني
 3. اثرات استرس بي حركتي پيش از تولد به ميزان اخذ غذا و آب و وزن بدن در موش هاي نر نژاد ويستار
  پروين رستمي، ابراهيم خدايار
 4. بررسي اثر D-گلوكز داخل معدي بر هايپراسيديتي ناشي از هيستامين و كرباكول در موش صحرايي نر
  افسانه الياسي، شهره مجد، حسين الياسي
 5. نقش پروستاگلاندين ها در تعديل پاسخ دهي عروق زانوي موش صحرايي به فنيل افرين در التهاب مزمن
  اكبر پژهان، سهراب حاجي زاده، علي خوش باطن، يعقوب فتح الهي
 6. بررسي اثر آگونيست ها و آنتاگونيست هاي گيرنده هاي گاباارژيك بر بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مرفين در موش كوچك آزمايشگاهي نر
  سيروس جليلي، مسعود ابراهيمي تهراني، سيدحسن فيروزآبادي، علي خوش باطن، عليرضا عسگري، محمدرضا زرين دست، حسن قشوني، هدايت صحرايي
 7. بررسي اثرات فرمالين بر روي نورون هاي هسته مشبك پاراژيگانتوسلولاريس در موش هاي هايپرترميك به روش ثبت تك واحدي
  نعمت ‌الله غيبي، سعيد سمنانيان، يعقوب فتح الهي
 8. انجماد آهسته و شيشه اي تخمك MII موش با استفاده از ضد يخ هاي اتيلن گليكول و 1و2 پروپانديول
  مژده صالح نيا، مجتبي رضازاده، محمدتقي الطريحي
 9. ارزيابي دو روش رنگ سنجي استامينوفن در اورمي
  مهدي صائب، جواد ساجديان فرد
 10. ضايعات ناشي از اعاده مجدد جريان خون و نقش راديكال هاي آزاد اكسيژن در ايجاد آن
  مهري كدخدايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *