مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 15

 1. معرفي يك مورد هيپرآلدسترونيسم اوليه بدليل ادنوم آدرنال يا سندرم CONN با تظاهرات كلينيكي جالب
  حيات ممبيني
 2. مسموميت با نفت: مطالعه روي كودكان بستري در مركز پزشكي كودكان تبريز
  سعيد شفيعي خوئي
 3. بررسي وفور كوررنگي در دانشجويان گروه پزشكي
  محمدعلي بهروز، محمدرضا گلشاهي
 4. بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و گروه هاي خوني
  بهمن نجاريان، اردشير ارضي، حسن حسني
 5. جستجوي كامپيلوباكتر ژژوني در افراد مبتلا به اسهال در شهر اهواز
  احمد حيدري نيا، حسين معمارباشي
 6. فرمولاسيون فرآورده هاي ضد بثورات جلدي نوزادان و مقايسه اثرات آنها با فرآورده هاي تجارتي
  منوچهر غروي
 7. بررسي و مقايسه ميزان دفع يد در ادرار دانش آموزان مدارس شهر اهواز و رامهرمز
  صالح زاهدي اصل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *