مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي مدرس « دوره 2، شماره 1

 1. بررسي ميزان تاثير برنامه بازديد از منزل بر آپگار خانواده
  فاطمه الحاني، منيره انوشه، مسعود زارع
 2. تعيين تابع رشد كودكان زير دو سال در استان مازندران و مقايسه آن بين اول زا و چندم زا
  غلامرضا بابايي، پروين عزيزي
 3. تخليص ليپوپلي ساكاريد پسودوموناس آئروژينوزا و كونژوگاسيون پلي ساكاريد-O مشتق شده از آن با توكسوئيد كزاز و بررسي افزايش عيار پادتن
  قربان بهزاديان نژاد، حسن حسين زاده، سيدمحمد موذني
 4. بررسي اثر تزريق داخل صفاقي و موضعي نيكوتين بر ترميم زخم پوستي در موش صحرائي نر
  سهراب حاجي زاده، اسداله مهدي زاده، يعقوب فتح الهي
 5. بررسي تاثير طب فشاري بر وضعيت درد بيماران بعد از اعمال جراحي شكم در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان آبادان
  محمدعلي حيدرنيا، مسعود تراب پور طرقي، عيسي محمدي
 6. اثر بازدارندگي باكتريوسين هاي لاكتوباسيلي بر رشد سالمونلاهاي بيماريزا
  مرتضي ستاري، گارنيك عجميان، اشرف محبتي مبارز
 7. اثر لاروكش تريفلومرون (Triflumuron SC 48%) بر روي باز شدن تخم پشه هاي آنوفل
  محمد ابراهيم فرآشياني، حسين لدني
 8. تعيين برخي از عوامل موثر بر افزايش HbA1c در بيماران ديابتي تحت درمان شهر كاشان
  انوشيروان كاظم نژاد، علي فرشباف

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *