مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 2، شماره 2

 1. شيوع عفونت تب خونريزي دهنده كنگو-كريمه در استان سيستان و بلوچستان: يك مطالعه سرولوژيك
  شاهرخ ايزدي، كوروش هلاكويي ناييني، سيدرضا مجدزاده، صادق چيني كار، فاطمه رخشاني، ابوالحسن نديم، بدخشان هوشمند
 2. نقش معلمان در زمينه بهداشت رواني در مدارس ابتدايي: نتايج يك مطالعه مداخله اي
  محمدحسين كاوه، داود شجاعي زاده، داود شاه محمدي، حسن افتخار اردبيلي، عباس رحيمي، جعفر بوالهري
 3. تاثير كيفيت مراقبت هاي مادران و كودكان در مرگ كودكان زير يكسال شهرستان بجنورد
  بهمن نيكپور، حميدرضا بهرامي طاقانكي
 4. موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران
  عليرضا ظهور، عليرضا فكري
 5. بررسي كيفيت ارايه مراقبت هاي توانبخشي معنوي در سالمندان بستري در بخش هاي رواني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  محمدرضا موقري، عليرضا نيكبخت نصرآبادي
 6. بررسي وضعيت درون داد و فرآيند آموزش باليني در دانشگاه علوم پزشكي ايران
  طيبه فصيحي هرندي، سيدكامران سلطاني عربشاهي
 7. بررسي تاثير درخواست زنان باردار بر ميزان سزارين انتخابي
  معصومه علي محمديان، مامك شريعت، محمود محمودي، فاطمه رمضان زاده
 8. بررسي ميزان بقاي 5 ساله در بانوان مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني: يك مطالعه آينده نگر
  مريم سادات وحداني نيا، اميرمحمود حريرچي، علي منتظري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *