مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهشي حكيم « دوره 2، شماره 4

 1. بررسي شيوع اختلال هاي روانپزشكي در شهر تهران
  احمدعلي نوربالا، كاظم محمد، عباس باقري يزدي
 2. بررسي عوامل ويروسي (آدنوويروس، هرپس ويروس و آنتروويروس ها) عفونت هاي حلقي كودكان در تهران
  شهاب مدرس، علي اكبر رهبري منش
 3. مطالعه اپيدميولوژيك و باليني تب روده در پناهندگان عراقي بستري در بيمارستان سيناي كرمانشاه
  حسين حاتمي، شهداد ظاهري
 4. جستجوي تركيبات بيولوژيك فعال از بازيديومايست ها با خاصيت ضد قارچي
  حسين وحيدي، حميدرضا راسخ
 5. گروه بندي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي بر اساس تجزيه و تحليل خوشه اي و مقايسه با گروه بندي موجود
  عليرضا ابدي، كمال اعظم
 6. مطالعه پادزهر مناسب براي تراي كوتسين مايكوتوكسين ها
  هيبت الله كلانتري، علي اصغر همتي
 7. بررسي انگل هاي روده اي بيماري زا در ساكنين كناره خليج فارس و درياي عمان
  حميد آقاميري، جعفر مسعود
 8. بررسي از سرگيري ميوز در تخمك فوليكول اوليه موش و رشد و لقاح آنها در محيط آزمايشگاه
  حسين ايماني، مجتبي رضازاده ولوجردي، احمد حسيني
 9. بررسي ارتباط برخي از عوامل فردي با كيست تخمدان ناشي از كاشت نورپلانت در ميان زنان مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر تهران طي سال هاي 75-1371
  انوشيروان كاظم نژاد، مهران آل ابريشم كارزاده، مهناز حيدري سراج، مسعود كريملو
 10. ارزيابي ده ساله درمان جراحي ميگزوم قلبي در بيمارستان شهيد مدرس تهران در فاصله سال هاي 1367 تا 1376
  رضا صفي آريان، منوچهر حكمت

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *