مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهشي حكيم « دوره 2، شماره 2

 1. ارزيابي برنامه هاي بهداشتي كشور در گذشته و حال و پيشنهاد براي برنامه هاي آينده
  حسين ملك افضلي
 2. نظرخواهي درباره ادغام سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درمان در دانشگاه هاي علوم پزشكي
  ابوالحسن نديم، كامل شادپور، كوروش هلاكويي، محسن نقوي، بهمن نيكپور، منوچهر علايي
 3. تهيه آنتي بادي منوكلنال بر عليه پروتئين A اسپيروكت
  محسن ابوالحسني، جن وي چيائو
 4. آدنيت در تزريق واكسن BCG
  محمود فرشچيان، محمدصادق صبا
 5. نازائي اوليه بر اساس سن ازدواج در تهران
  عصمت باروتي، فهيمه رمضاني تهراني، مهناز حيدري سراج، فريده خلج آبادي فراهاني، كاظم محمد
 6. سوء تغذيه و عوامل موثر در كودكان لرستان
  مهناز مرداني، محمد اسماعيل مطلق، صادق رضاپور
 7. احساس افسردگي، اضطراب و دلشوره در سالمندان
  مهدي رهگذر، محمدرضا محمدي نصرآبادي
 8. جداسازي باسيلوس سرئوس از فرآورده هاي لبني و بررسي سم زايي 20 سويه انتخابي
  قربان بهزاديان نژاد، سيدمنصور ميبدي
 9. بررسي باكتريولوژيك مدفوع در دردهاي مبهم شكمي
  رمضانعلي عطايي، حميد آقاميري، قربان بهزاديان نژاد، بهمن خالقيان