مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي هسته اي ايران « دوره ، شماره 10-11

 1. اسكن استخوان در بيماري Erdheime Chester
  محمد افتخاري، ارسلان وكيلي، ارمغان فرد اصفهاني، سيامك درخشان، محسن ساغري
 2. بررسي يك مورد سرطان پستان با استفاده از PET و Coincidence Gamma camera
  Cohen P, Sossi V, Ruth T, Johnson RR, Lyster D, Mankoff D
 3. بررسي گره هاي سرد منفرد تيروئيد با 99mTc-Sestamibi
  شهرام دبيري اسكوئي
 4. ارزش اسكن استخوان در بررسي درد كمر (Low back pain)
  عباس علوي
 5. توليد و كنترل كيفي پرتوداروي [18F] دو-فلوئورو-داكسي گلوكز [18F-2FDG] در ايران
  اميررضا جليليان، حسين آفريده، براتعلي اكبري، ميرزايي، محمد شفيعي، بهروز شيرازي، خسرو آردانه
 6. استفاده از اسكن 99mTc-RBC در تشخيص آنوريسم مايكوتيك
  ارسلان وكيلي، محمد افتخاري، ارمغان فرد اصفهاني، رضا والي، سيامك درخشان، محسن ساغري
 7. روش هاي نوين در پزشكي هسته اي براي تشخيص تومورها
  ارمغان فرد اصفهاني، محمد افتخاري، ارسلان وكيلي، محسن ساغري
 8. سل استخواني چند كانوني: نماي اسكن استخوان
  مهستي عموئي، يوسف جفرودي
 9. بررسي توزيع IgG نشاندار شده با I-125 در موش هاي سالم و ملتهب
  محمدحسين بابائي، ثريا شاه حسيني، رضا نجفي