مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 4، شماره 15

 1. بررسي پراكندگي آلل هاي منطقه تكرار شونده HUMLPL در جمعيت ايران
  معصومه ناجي، افروز نيكبخت دهكردي، هادي نمازي، زهرا لشكري
 2. شيوع و شاخصه هاي حوادث ناشي از كار و سنجش شدت آسيب هاي حاصله بر اساس ISS در سه مركز درماني در سطح شهر تهران: بيمارستان سينا، شهداي تجريش و شهيد فياض بخش
  محمدرضا ظفرقندي، كيومرث عباسي
 3. تعيين مقدار ايمي پرامين در قرص هاي موجود در بازار دارويي و مايعات بيولوژيك به روش طيف سنجي جذبي با معرف MBTH در سال 77-1376
  مهشيد افشار، عبدالكريم پژومند، معصومه آيين، الهام انصاري
 4. گزارش يك مورد مسموميت با سم علف كش پاراكوات و بررسي يافته هاي باليني و كالبد گشايي آن
  عبدالكريم پژومند، حسين حسنيان
 5. معاينه محل (4): نقش پزشك قانوني در صحنه
  حسن توفيقي، حميدرضا گودرزي، عليرضا كاهاني
 6. ناركولپسي (Narcolepsy)
  جمشيد لطفي
 7. كادوسه – نماد پزشكي (LE CADUCEE-CADUCEUS)
  منصور خلعت بري
 8. كاربردهاي آزمايش DNA در پزشكي قانوني: نمونه برداري و نگهداري نمونه ها
  حميدرضا توانگر