مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 4، شماره 13

 1. بررسي يكصد مورد مرگ ناشي از خفگي مكانيكي در اثر فشار خارجي بر گردن از ديدگاه نشانه شناسي پزشكي قانوني
  حسن توفيقي، اردشير شيخ آزادي
 2. بررسي توزيع فراواني آلل ها در سه منطقه كوتاه تكرار شونده ژنوم انساني در جمعيت ايران
  حسن توفيقي، معصومه ناجي، زهرا لشگري، افروز نيكبخت دهكردي، نازنين زهرا شفيعي جندقي
 3. بررسي سطح فلز سمي كادميوم در شيرهاي مصرفي شهر تهران به روش اسپكتروفتومتري جذب اتمي بدون شعله (AAS(FL
  مهشيد افشار، اقبال طاهري، مرجان زاغ
 4. معاينه محل (2): اصول كلي بازديد و بررسي صحنه جرم
  عليرضا كاهاني، حميدرضا گودرزي، حسن توفيقي
 5. تفاوت هاي صورت در زن و مرد
  محمدرضا نام آور، اقدس پوست پسند، فرزانه دهقاني
 6. مدارك پزشكي از ديدگاه پزشكي قانوني
  فاطمه صدرالديني
 7. ديدگاه آنستزيست در سندرم HELLP
  بهمن جهانگيري