مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 3، شماره 10

 1. بررسي تغييرات نوار قلبي (الكتروكارديوگرام) در يك هزار فرد بالغ سالم ايراني
  مجيد ملكي، سعيد اورعي، بيژن شاد
 2. بررسي نتايج اسپرموگرام در 159 تن از مراجعه كنندگان به پزشكي قانوني در سال هاي 74-1373
  محمدرضا ابراهيمي راد، روشنك جعفري، اصغر گندمي سرشكي
 3. مرگ هاي ناشي از مسموميت حاد: بررسي اپيدميولوژيك، سال 1374، شهرستان مشهد
  حميد عطاران، مهدي شريعت
 4. كودك آزاري جسماني عمدي
  عليرضا كاهاني، حسن توفيقي
 5. گزارش يك مورد نادر از پارگي قلب در اثر فشار جسم سنگين بر روي قفسه سينه
  اردشير شيخ آزادي
 6. موجودات زهرآگين دريا: بررسي وضعيت موجود و درمان
  حسن توفيقي، محمد فرهنگ
 7. واكسن ضد سرطان
  درو پاردل، انوشه شريعت تربقان، شمس شريعت تربقان