مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 2، شماره 7

 1. بررسي اثرات گاز خردل و عوارض ناشي از آن در جنگ هاي شيميايي
  حسن توفيقي، محمد شكرزاده
 2. بررسي و تعيين مقدار كادميوم شير مادران در تهران به روش جذب اتمي بدون شعله (AAS(FL
  مهشيد افشار، اقبال طاهري، عليرضا احساني
 3. بررسي يكساله مسموميت با قرص برنج (فسفيد آلومينيوم) (ALP) در بخش مسمومين مركز پزشكي لقمان، 1373
  عبدالكريم پژومند، ناصر جلالي، ركسانا رحمتيان
 4. قانون و روانپزشكي
  حسن توفيقي
 5. آسيب هاي ناشي از اصابت ساچمه در بدن انسان
  فرامرز گودرزي
 6. عوامل موثر در طرح شكايت بيماران از پزشكان
  محمود عمويي
 7. ضربه ‌هاي سگمان قدامي چشم (Anterior segment trauma)
  مهدي حسيني تهراني، حسن دهقان
 8. ديدگاه هاي نوين مرگ ناگهاني و ارزش تشخيصي از نظر پزشكي قانوني
  محمود نيشابوري، ابراهيم فراست

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *