مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 2، شماره 5

 1. مطالعه مسموميت با داروهاي آنتي هيستامين در سال 1373
  عبدالكريم پژومند، ناصر جلالي
 2. بررسي موارد كودك آزاري جنسي (SCA) در تهران
  حسن توفيقي، مهسا هوشدار
 3. بررسي اپيدميولوژيك مسموميت منجر به فوت با گاز منواكسيد كربن در تهران
  مصطفي شاهي نصرت آباد
 4. حيات غير مستقر
  محمدهادي صادقي
 5. بررسي مرگ هاي مشكوك ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني كشور (مركز تهران) در نيمه اول سال 1371
  حسن توفيقي، اشرف السادات جوادزاده احمدي
 6. ارزش غلظت پتاسيم مايع زجاجيه در تعيين زمان مرگ
  فائقه مقدم
 7. امكان دستيابي به روشي ساده در تشخيص اعتياد به مواد مخدر
  حميد عطاران

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *