مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 8، شماره 19

 1. مقايسه اثر گاماگلوبولين وريدي با رژيم كتوژنيك در كودكان مبتلا به صرع مقاوم
  محمد غفراني، احمد طالبيان، پروين مستقيمي
 2. مقايسه اثر درماني داروهاي گياهي افشرده آويشن، افشرده مرزه و ميكسچر آويشن با تركيب دو داروئي رانيتيدين و متوكلوپرامايد در سوء هاضمه فانكشنال
  اميرهوشنگ محمدعليزاده، خسرو ماني كاشاني، ناصر شرفي، محمود نجفيان
 3. بررسي نحوه پراكنش ذرات سرب در هواي شهر همدان از آذرماه 1376 تا خرداد ماه 1377
  محمدتقي صمدي، عبدالرحمان بهرامي
 4. بررسي اثرات گزيلوكائين 2% در ايجاد بيدردي پس از عمل برداشتن لوزه در كودكان 12-4 ساله
  محمدحسين بخشائي، فرناز هاشميان
 5. مقايسه آزمون مجذور كاي بكار رفته در برخي از مقالات پزشكي با آزمون مجذور كاي روند
  عليرضا زمان پرور
 6. مطالعه آلودگي به انگل هاي روده اي بيماريزا در ساكنان پايگاه نظامي همدان و تاثير عوامل اقتصادي اجتماعي بر آن در سال 1376
  محمدرضا سياوشي، مسعود سعيدي جم
 7. بررسي ارتباط بين صدا و افت شنوايي در كارگران كارگاه نورد ذوب آهن اصفهان
  رستم گلمحمدي، عليرضا زمان پرور، سيداصغر خليلي
 8. بررسي فراواني آلودگي باكتريائي اتاق هاي عمل و برخي از عوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي آموزشي-درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1375
  فرزين هاشميان، رسول يوسفي مشعوف، خسرو ماني كاشاني
 9. مقايسه فعاليت مهاري تريپسين در سرم بيماران هيپرتيروئيدي و گروه شاهد (Euthyroid)
  عليرضا خيرالله
 10. گزارش يك مورد سندرم VATER و درمان موفقيت آميز آن
  محمد وزيري، عليرضا خلج، فيروزه حسيني
 11. گزارش يك مورد بيماري نادر پسودوگزانتوماتوس ماستوسيتوزيس
  محمود فرشچيان، عباس زمانيان، عليرضا منصف
 12. گزارش موردي از هيدرآرتروز متناوب (آرتروز پريوديك)
  سعيد فلاح، مصطفي انصاري، محمود ستاري، مصطفي محمودي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *