مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 10، شماره

 1. تغييرات ابعاد قوس هاي دنداني بدنبال تعريض كام با دستگاه Acrylic bonded palatal expander
  نسرين فرهاديان، حسين محجوب
 2. مطالعه توزيع داخل سلولي اينديوم در هپاتوسيت هاي موش صحرايي
  سيد محمدعلي غفاري، سيدعلي اصغر مشتاقي
 3. ارزيابي تاثير اواركتومي بر روند ترميم زخم نسج نرم و سخت در رت
  بهزاد هوشمند، بيژن موحديان، بهنام اسلامي، محمد مشرف، حميد كسائي، نعمت الله كلاه قوچي
 4. تغييرات رشد جسمي دانش آموزان روستاي زايگان تهران ده سال پس از يدرساني
  ناهيد سالاركيا، فربد رئيس زاده، پريسا صادقي، فريدون عزيزي
 5. تشخيص زودرس ليشمانيوز احشايي با استفاده از خون محيطي و روش واكنش زنجيره اي پليمراز
  افسانه مودب، عبدالوهاب البرزي، عباس بهزاد بهبهاني، فرهاد شاهيان جهرمي، محمدحسن معتضديان
 6. بررسي ميزان فراواني حوادث صورت گرفته حين درمان ريشه توسط دانشجويان در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودونتيكس دانشكده دندانپزشكي همدان طي سال تحصيلي 80-1379
  يزدان شنتيائي، بهمن درخشان
 7. مقايسه تاثير دو نوع ماده بهسازي بافت بر رشد كانديداي دهاني در بيماران با پروتز كامل فك بالا
  صديقه ساعتيان
 8. بررسي ميزان حاملين استافيلوكوك طلائي در بيني بيماران تحت همودياليز و تعيين ارتباط آن با عفونت محل شانت
  فريبا كرامت، مژگان مماني، مسعود حاجيا، محمدعلي شريفي، خسرو ماني كاشاني
 9. بررسي مقايسه اي اثرات استفاده از درن و داروهاي كورتيكواستروئيد بر روي عوارض ناشي از جراحي دندان هاي عقل نهفته منديبل
  محمد زندي
 10. بررسي مقايسه اي تاثير روش Composite Basing روي مقاومت به شكست دندان هاي ترميم شده با اينله پرسلن (In vitro)
  زهرا خاموردي، مصطفي موسوي نسب
 11. مقايسه كارآيي روش گاز كروماتوگرافي مايع با روش مولكولي تخليص پروتئين هاي ساختماني در تشخيص و تايپينگ باكتري هاي بي هوازي
  رسول يوسفي مشعوف، براين دوردن
 12. بررسي توزيع تنش در استخوان آلوئول اطراف ايمپلنت تحت تاثير عرض هاي مختلف كانتليورينگ باكولينگوالي سوپر استراكچر درمان هاي ايمپلنت ITI به روش اجزاء محدود
  بهزاد هوشمند، محسن صادقي مهر، محمدعلي همتي، فرشاد رحيمي
 13. بررسي سطح استريول بزاق در پيشگويي زايمان زودرس
  نجمه تهرانيان، سيده سعيده موسوي، انوشيروان كاظم نژاد
 14. بررسي استانداردهاي سفالومتريك دانش آموزان دختر داراي اكلوژن نرمال در همدان در سال تحصيلي 79-1378
  نسرين فرهاديان، اميرفرهنگ ميراسماعيلي، حسين محجوب
 15. فراواني آنتي ژن ها و آلل هاي سيستم خوني ABO و Rh در گروهي از زنان با 2 سقط يا بيشتر
  حميد پورجعفري، مرتضي هاشم زاده چالشتري، مليحه عرب
 16. آيا مي توان اووسيست هاي كريپتوسپوريديوم فيكس شده به مدت طولاني را براي PCR بكار برد؟
  محمد فلاح، هيروشي تاچي بانا، زون-جيا چنگ
 17. بررسي رعايت اصول حفاظتي در برابر اشعه ايكس در مراكز و مطب هاي دندانپزشكي شهر همدان در سال 1380
  امير اسكندرلو، مصطفي اختري
 18. بررسي مقايسه اي شاخص هاي ذخيره تخمدان در تشخيص زودرس بيماران با پاسخ ضعيف به داروهاي محرك تخمدان
  مرضيه فريماني، مهناز اشرفي، ايرج اميري، مهناز ياونگي
 19. شناسايي مولكولي فسفوليپاز B بعنوان يك فاكتور موثر در ويرولانس ميكروارگانيسم ها
  عبدالحسن كاظمي، جفري رابسون، ديويد دنينگ
 20. بررسي فراواني فاكتورهاي همراه با خونريزي سه ماهه سوم بارداري ناشي از جفت سرراهي در بيماران بستري در بيمارستان فاطميه همدان
  مهرانگيز زماني، شهره عليمحمدي
 21. گزارش جنبه هاي مختلف ژنتيكي، پاراكلينيكي و فيزيولوژيكي يك دختر 13 ساله مبتلا به Cutis Laxa مادرزادي و اهميت آن ها در تشخيص زودرس بيماري
  عبدالرحمن صريحي، حميد پورجعفري، محسن قراخاني، رضا شاه ميرزايي، عليرضا منصف، زهرا صمدي بهرامي، مسعود هوشمند