مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 21، شماره 4

 1. بررسي كمي و كيفي مسواك هاي موجود در بازار ايران
  بهرام آيرملو، منصور ميمندي، مريم صالحي وحدتي
 2. بررسي فراواني و تعيين فرم آناتوميك كانال هاي C-shaped در دندان مولر دوم فك پايين
  هنگامه اشراف، مهشيد گرايلي
 3. نظرسنجي از بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در مورد كيفيت خدمات ارائه شده به آنها در نيمه دوم خرداد 1378
  محمد بيات، هاني حيدرزاده
 4. بررسي هيستولوژيك اثر آستميزول (داروي آنتي هيستامين) بر آماس حاد ناحيه آپيكال پس از درمان ريشه در گربه
  مريم بيدار، مسعود ساعتچي، جميله قدوسي، محمدحسن ضرابي
 5. بررسي ميزان ترس از موقعيت هاي مختلف دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
  مهدي تبريزي زاده، فاطمه آقام عليزاده
 6. گزارش يك مورد ضايعات مخاطي ناشي از تحريكات پروتز دنداني
  زهرا تهيدست اكراد، بابك لكا
 7. بررسي آماري موارد استئوساركوم فكين در انستيتو كانسر ايران و بيمارستان طالقاني در سال هاي 1370 الي 1379
  محمد جعفريان، بهنام اسلامي، آرش شجاع صفار
 8. ارزيابي ميزان توانائي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در درك فيلم هاي آموزشي دندانپزشكي به زبان انگليسي
  يوسف جهانديده، امير مهدوي زفرقندي
 9. بررسي همبستگي ميان شاخص هاي سفالومتريك AFA و ANB و Wits و APDI و FABA و AF-BF و تاثير عوامل ژئومتريك بر آنها
  سيدحميد راجي، امير بهفر
 10. مطالعه اپيدميولوژيك علائم دهاني فكي صورتي در بيماران تالاسمي ماژور شهرستان بويراحمد، پاييز 1380
  اشرف سيدي، حسام الدين نبوي زاده
 11. بررسي تاثير آموزش مستقيم بهداشت مادران بر ميزان dmf كودكان آمادگي
  مريم صابر، عباس بهرامپور، وحيد هاشمي
 12. بررسي اپيدميولوژي تبخال لبي در جمعيت استان ايلام در سال 1374
  اشرف السادات صانعي، زيبا ملكي، مهدي جديدي
 13. ارزيابي ايندكس CPI در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي طالقاني و 29 بهمن تبريز در سال 1380
  سيد داوود صفوي، پيمان گلك خيبري
 14. بررسي اپيدميولوژيك صدمات ناحيه فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان باهنر كرمان طي سال هاي 1375 تا 1381
  جواد فاريابي
 15. بررسي عملكرد دندانپزشكان در رابطه با روش هاي پيشگيري از انتقال عفونت در مطب هاي خصوصي
  زهره قلمكارپور، خديجه خردپير، هنگامه اشراف، علي حاجي جعفري
 16. بررسي ميزان شيوع كيست هاي حفره دهان در مراكز اصلي درماني فك و صورت شهر تهران طي سال هاي 73-1371
  رضا مدرس، مريم سهرابي، زيبا ملكي، مريم بهاروند
 17. سيست عفوني باكال فك پايين: گزارش دو مورد
  محمد مشرف، سوسن ايراني، محمد كريم زاده، بهنام اسلامي
 18. بررسي اپيدميولوژي زبان شياردار در جمعيت استان تهران، سال 1374
  زيبا ملكي، اشرف السادات صانعي، معصومه درويشي تفويضي، فاطمه ناصري
 19. بررسي مقايسه اي اثر روش هاي مختلف افزايش استحكام باند دندان هاي مصنوعي پلاستيك با بيس رزين آكريليك
  فرحناز نجاتي دانش، اميد صوابي، محمدرضا صالحي
 20. بررسي شاخص DMFT اولين مولرهاي دائمي در دانش آموزان 12 ساله زاهدان در سال 80-1379
  هما نورالهيان، افشار افشاري