مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره ، شماره 31

 1. باند آمالگام به دندان با استفاده از Panavia Ex و Vitrabond
  وقارالدين اخوان زنجاني، ابراهيم امين صالحي، وحيد رضائي، امير قاسمي
 2. بررسي راديولوژيك شيوع دندان هاي اضافي
  محمدامين توكلي
 3. بررسي عرض مزيوديستال دندان هاي دائمي در دانش آموزان با اكلوژن نرمال دبيرستان هاي كرمان
  براتعلي رمضان زاده
 4. بررسي اثر كاربرد موضعي دوكسي سايكلين در درمان ضايعات عمودي استخوان آلوئول
  سيدابراهيم سيدمنير، حميد مقدس
 5. بررسي شيوع دانه هاي فوردايس در دهان و ارتباط آن با كلسترول، تري گليسيريد، LDL و HDL خون
  مهناز صاحب جمعي، ياسمن خيرانديش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *